Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vyhlásenie vlastníka:

Vlastník domény chrien.sk nenesie zodpovednosť nad nesprávnym pochopením, používaním a využitím obsahu jeho stránok. Pri užívaní e-shopu, teda tu deklarovaných produktov, je stále potrebné, aby sa zákazník oboznámil podrobne s ich obsahom, návodom a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou každého ponúkaného výrobku.
Obchodné a dodacie podmienky:

Konkrétna podmienka pre minimálnu výšku objednávky je 50 Eur.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Miesto dodania musí byť v Slovenskej republike.
Tovar je možné nakupovať iba ako celé obchodné balenie, t.j. v kartónoch.
Tovar objednaný do 15:00 hod. Vám bude dodaný spravidla nasledujúci pracovný deň – v závislosti od rozvozových dní v danom regióne.
Tovar bude uhradený v hotovosti, ak nie je vopred dohodnuté inak.- Ceny tovarov sa priebežne aktualizujú, preto si dodávateľ vyhradzuje právo možnosti zmeny aktuálnych cien z dôvodov napr.: začiatok alebo koniec akcie, dopredaja, mimoriadne zľavy, zmena nákupnej ceny a pod.

Dodacie podmienky:

Konkrétne podmienky pre minimálnu výšku objednávky sú dané.
Miesto dodania musí byť v Slovenskej Republike.
Tovar objednaný do 15:00 hod. Vám bude dodaný spravidla nasledujúci možný pracovný deň v závislosti od aktuálneho rozvozového plánu.
Tovar bude uhradený v hotovosti priamo šoférovi, ak nie je vopred dohodnuté inak.

Reklamačný poriadok:

Odberateľ – kupujúci je povinný si tovar pri preberaní prezrieť, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení závad je kupujúci povinný tieto ihneď dodávateľovi oznámiť, tzn. chyby vyznačiť a popísať do dodacieho listu a tovar vrátiť späť vodičovi dodávateľa, ktorý vrátenie reklamovaného tovaru a existenciu závad potvrdí svojim podpisom.Reklamácia na chladené mäso sa po uplynutí troch dní od prijatia tovaru neuznáva.

Za zjavné chyby sa považuje:
a. Rozmrazený, nekvalitný tovar
b. Chýbajúce množstvo oproti dodaciemu listu
c. Dodanie iného ako objednaného tovaru
d. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave

Ostatné vady je kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení v záručnej dobe tovaru.
Oznámenie vád kupujúci ohlási podaním správy o vadách obchodnému zástupcovi alebo predávajúcemu telefonicky najneskôr do 3 dní od dodania tovaru, pričom je pri reklamácii nutné uviesť: – Odberateľské číslo kupujúceho
a. Druh reklamovaného výrobku
b. Množstvo reklamovaného výrobku
c. Dôvod reklamácie, dátum dodania reklamovaného tovaru a číslo dodacieho listu (popr. faktúry)- Dátum Expiracie , a fotodokumentaciu reklamovaneho tovaru

Vybavovanie reklamácie
a. Reklamovaný tovar musí byť kupujúcim riadne uskladnený podľa platných noriem, alebo podľa podmienok skladovania uvedených na obale výrobku.
b. Na vybavenie reklamácie sa dostaví do 7 pracovných dní ku kupujúcemu obchodný zástupca predávajúceho. V prípade, že sa obchodný zástupca nedostaví ku kupujúcemu do 7 dní od nahlásenia reklamácie, oznámi túto skutočnosť kupujúci predávajúcemu písomne do 3 dní po uplynutí tejto lehoty.
c. O vykonanom reklamačnom konaní bude spísaný zápis s konštatovaním spôsobu vybavenia reklamácie.
d. V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok:
I. na odstúpenie od zmluvy v prípade, že dodanie náhradného tovaru už nemá pre kupujúceho význam
II. kupujúci a zástupca predávajúceho sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie
e. Pri vybavovaní reklamácie obchodným zástupcom musia byť vystavené 2 kópie reklamačného listu. U odberateľa zostáva jedna kópia, ďalšiu je potrebné odovzdať na firmu Chrien sro. Po schválení reklamácie bude jedna kópia vrátená vodičovi na stiahnutie poškodeného tovaru z predajne.

Ochrana osobných údajov:

V prípade poskytovania služieb Predávajúcim (CHRIEN s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 060 01 Zvolen, IČO: 36008338 (ďalej len: „Chrien,spol. s r.o.“) )ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci vykonaním objednávky na Chrien,spol. s r.o., poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci poskytne osobné údaje Kupujúceho týmto príjemcom: spoločnosti v skupine Chrien,spol. s r.o. (na administratívne účely), obchodní zástupcovia spoločnosti Chrien,spol. s r.o., spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok, špeditérske spoločnosti, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak Kupujúci neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: odbyt@chrien.sk. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: obchodní zástupcovia spoločnosti, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.

Podrobnosti o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na GDPR

Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2020.